REGULAMIN SZKOLEŃ§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin") określa zasady udziału w szkoleniach tradycyjnych otwartych oraz szkoleń on-line organizowanych przez T-LAW Kancelaria Prawna Ewa Sławińska-Ziaja, adres: ul. MOKRONOSKA 2/307, 52-407 Wrocław, NIP: 6912409437, REGON: 381295030.
 2. Udział w szkoleniach wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji usługi. 

§ 2. Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do uiszczenia należności za szkolenie. Klient nie musi być jednocześnie Uczestnikiem szkolenia, choć może nim być.
 2. Organizator – T-LAW Kancelaria Prawna Ewa Sławińska-Ziaja, posiadającA adres: ul. MOKRONOSKA 2/307, 52-407 Wrocław, NIP: 6912409437, REGON: 381295030.
 3. Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie przez Klienta pisemnej bądź e-mailowej (pod adresem biuro@tlawkancelaria.eul) informacji o wycofaniu uczestnika/ków z udziału w szkoleniu.
 4. Uczestnik – osoba, która poprzez przysłanie zgłoszenia wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu, za które została wniesiona opłata.
 5. Szkolenie otwarte – szkolenie, na które może się zapisać każda osoba zainteresowana tematem szkolenia.
 6. Szkolenie tradycyjne otwarte – szkolenie, w którym Uczestnicy zgromadzeni są w sali wykładowej.
 7. Szkolenie on-line – szkolenie, w którym Uczestnik bierze udział korzystając z komputera (tableta), poprzez zalogowanie się na platformę internetową wskazaną przez Organizatora. Szkolenie prowadzone jest przez Wykładowcę w czasie rzeczywistym, z udziałem innych Uczestników szkolenia.
 8. Zgłoszenie – podanie swoich danych w interaktywnym formularzu rejestracyjnym, dostępnym na stronie https://docs.google.com/forms/d/1XXKSzsXmoBta5Y_yEGyyE2SzMEo7XQtepNRxBprhhNc/edit lub przesłanie zgłoszenia e-mailem.
 9. Strona Organizatora – strona www.szkoleniatransportowej.pl
 10. Formularz zgłoszeniowy- formularz on-line pozwalający na zgłoszenie się na szkolenie. 

§ 3. Warunki uczestnictwa w szkoleniu tradycyjnym otwartym oraz szkoleniu on-line

 1. Informacja o organizowanych szkoleniach przez Organizatora przekazywana jest potencjalnym zainteresowanym w formie: a) oferty opublikowanej na Stronie Organizatora, zawierającej opis szkolenia wraz z datą i miejscem jego realizacji oraz ceną, b) działań promocyjno-sprzedażowych (mailing, ulotka, baner).
 2. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest wyrażenie chęci udziału w nim poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Organizatora lub przesłanie formularza zgłoszenia mailem: biuro@tlawkancelaria.eu i dokonanie opłaty za szkolenie.
 3. Organizator na 7 dni przed datą szkolenia wysyła pocztą elektroniczną do wszystkich uczestników potwierdzenie wraz ze szczegółowymi informacjami o szkoleniu (tj. dokładne miejsce szkolenia – w przypadku szkoleń tradycyjnych, informację o płatności, o przysługującym rabacie oraz szczegółowy program szkolenia).
 4. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników lub wystąpienia innych istotnych okoliczności.
 5. Szkolenie on-line odbywa się poprzez platformę internetową. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie komputer (lub tablet) z szybkim internetem oraz zestaw słuchawkowy z mikrofonem. Po dokonaniu płatności uczestnik otrzyma od Organizatora drogą mailową link (zaproszenie) na szkolenie on-line oraz instrukcję korzystania z platformy internetowej.

§ 4. Warunki płatności

 1. Wysokość opłaty za szkolenie zgodna jest z aktualną ofertą zamieszczoną na Stronie Organizatora w momencie dokonywania rejestracji na szkolenie.
 2. W cenie szkolenia tradycyjnego Uczestnicy otrzymują od Organizatora: materiały szkoleniowe w formie drukowanej bądź elektronicznej, Zaświadczenie/Certyfikat o ukończeniu szkolenia.
 3. Cena szkolenia on-line obejmuje udział w szkoleniu (z wyłączeniem dostępu do urządzenia i sieci Internet, do których zorganizowania zobowiązany jest każdy z Uczestników we własnym zakresie), materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz Zaświadczenie/Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
 4. Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu uczestników, kosztów parkingu, noclegów i wyżywienia, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
 5. Opłatę za szkolenie należy dokonać przelewem na konto wskazane przez Organizatora na fakturze proforma, po otrzymaniu potwierdzenia od Organizatora, że szkolenie się odbędzie, a przed rozpoczęciem szkolenia.
 6. Tytuł przelewu powinien zawierać temat szkolenia, nazwę firmy/klienta/uczestnika oraz datę szkolenia.
 7. Dokumenty księgowe – faktury proforma i faktury VAT przekazywane są uczestnikom na zakończenie szkolenia lub wysyłane drogą mailową.
 8. Udostępnienie przez Organizatora linku do spotkania on-line, możliwe jest wyłącznie w przypadku Uczestników, za których opłata została uiszczona i zaksięgowana na rachunku bankowym Organizatora. 

§ 5. Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie do 7 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia.
 2. Z ważnych względów Organizator ma prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w każdym czasie.
 3. W wypadku odwołania szkolenia Organizator informuje o tym fakcie Klienta/Uczestnika. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.
 4. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Klient otrzymuje zwrot wniesionych opłat na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność. 
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności korzyści utracone przez Klienta w związku z odwołaniem szkolenia. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest do winy umyślnej i szkody faktycznej.

§ 6. Rezygnacja ze szkolenia


 1. Rezygnacja ze szkolenia wymaga przesłania jej e-mailem: biuro@tlawkancelaria.eu
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie dłuższym niż 7 dni przed szkoleniem Klient/Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.
 3. Odwołanie zgłoszenia przez Klienta/Uczestnika w terminie krótszym niż 7 dni przed szkoleniem lub brak udziału w szkoleniu skutkuje obciążeniem go całością kosztów szkolenia.
 4. W razie nieprzewidzialnych okoliczności dopuszczalna jest ewentualna zmiana uczestnika szkolenia. 

§ 7. Reklamacje


 1. Uczestnikom przysługuje prawo reklamacji usługi szkoleniowej. Reklamacja powinna być złożona w terminie nieprzekraczającym 5 dni od daty zakończenia szkolenia.
 2. Zgłoszenia reklamacji wraz ze szczegółowym opisem, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu e-mailowego można dokonać w następujących formach:
 3. pisemnie na adres: T-LAW Kancelaria Prawna Ewa Sławińska-Ziaja, ul. MOKRONOSKA 2/307, 52-407 Wrocław lub na adres e-mail:biuro@tlawkancelaria.eu
 4. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
 5. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamacje do 14 dni od daty wpływu do siedziby firmy a o ich rezultacie powiadomi niezwłocznie Klienta/Uczestnika na podany przez niego adres e-mail.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

   

© 2022